x
BWB

מחלקת הנדל”ן

BWB

מחלקת הנדל”ן

מחלקת הנדל"ן של המשרד, בראשותו של עו"ד ארי וקסלר, השותף המנהל, מייצגת חברות בנייה ומשקיעים מובילים, יזמים, חברות מסחריות ובעלי הון פרטיים, בעסקאות נדל"ן מורכבות ורחבות היקף בארץ ובעולם.

פעילות מחלקת הנדל"ן זכתה וזוכה בשנים האחרונות להכרה ולהערכה גם מצד מדריכי הדירוג הבינלאומיים והמקומיים שדרגו את המשרד כאחד מהמשרדים המובילים בישראל בתחום הנדל"ן. כך למשל, מדריך הדרוג LEGAL 500 ומדריך הדרוג D&B דרגו את המשרד בשנים האחרונות כאחד מעשרת המשרדים המובילים בישראל בתחום הנדל"ן ("TOP 10").

מחלקת הנדל"ן מתמחה בטיפול בעסקאות הנוגעות לנדל"ן מניב, עסקאות רכישה ומכירה של קרקעות בשלבי תכנון שונים, עסקאות רכישת קרקעות מהרשויות באמצעות מכרזים ופיתוח הקרקעות הללו, עסקאות הנוגעות לבנייה למגורים (ובעיקר לבנייני יוקרה), קבוצות רכישה והשקעה, עסקאות הנוגעות לנדל"ן מסחרי (לרבות קניונים), עסקאות קומבינציה ושיתוף, ליווי וטיפול בכל הנוגע לתאגידי השקעה בנדל"ן בארץ ובחו"ל ועוד.
הטיפול בעסקאות הנ"ל כולל ייעוץ וליווי לקוחות המשרד בכל הנוגע לעיצובם המשפטי, הכלכלי והמיסויי של העסקאות השונות, לרבות בהיבטי התכנון והבנייה, הליכי הרישוי לבנייה, עריכת מכרזים, וכן בנוגע להיבטי המימון והאשראי שלהן, היבטי ניהול ההשקעות, היבטי הפיתוח, היבטים סביבתיים ועוד.

הטיפול בעסקאות הנ"ל כולל גם ליווי וייעוץ ליזמים ישראלים הפועלים בשווקים זרים, לרבות בעסקאות שבוצעו בארצות הברית ובקנדה, במדינות אירופה ומזרח אירופה, ובמדינות אמריקה הלטינית.

לצד ההתמחות בטיפול ובביצוע עסקאות נדל"ן מורכבות כמתואר לעיל, מתמחה מחלקת הנדל"ן גם בייצוג לקוחותיה בסכסוכים ובהתדיינויות (ליטיגציה) הנוגעים לנושאים שונים המשיקים למגוון תחומי הנדל"ן.